Groep 7

De belangrijkste informatie van groep 7 op een rijtje


Algemeen

Even voorstellen: Mijn naam is Hajo Smit en ik ben de leerkracht van uw kind in groep 7. Ik werk 5 dagen in de week.

Op dinsdagochtend en woensdagochtend is juf Lisa in onze groep ter ondersteuning.

Pedagogisch klimaat

-Bij ons op school streven we naar een gezond pedagogisch klimaat in de klas. Dit proberen wij te bereiken op verschillende manieren:

We zijn een zogenaamde Kanjerschool en werken met de Kanjertraining. Elke week geven wij 45 minuten Kanjertraining in de klas. De eerste schoolweken zijn hierin bijzonder, omdat wij die weken opstarten met de “startweken” van de Kanjertraining. Onderdelen van de startweken zijn onder andere kennismakingsspellen, de smileyposter, de petten en “motor en benzinepomp”. Naast de 45 minuten Kanjertraining die is ingeroosterd, gebruiken wij dagelijks tijdens- en om de lessen heen Kanjertaal om te kijken naar ons eigen gedrag. Het streven is om dagelijks voornamelijk gedrag te laten zien waarbij de witte pet past. (zie: https://kanjertraining.nl /kenniscentrum/petten/)

-We maken met de groep klassenregels. Deze regels leven we met z’n allen na om het zo prettig mogelijk te houden in de groep voor iedereen.

-Tweemaal per jaar zoomen we nadrukkelijker in op de groepssfeer en het welbevinden van alle individuele kinderen door middel van het afnemen van SCOL en het sociogram.

-Wij benaderen de kinderen zo positief mogelijk. Soms gebeuren er echter dingen die niet volgens afspraak gaan. Dan gaan we hierover met uw kind in gesprek en wordt uw kind aangesproken op zijn/haar gedrag. Het kan voorkomen dat uw kind (bij grensoverschrijdend gedrag) met een zogenoemde t-kaart thuiskomt. Op deze t-kaart schrijft degene bij wie het incident heeft plaatsgevonden kort en bondig welk gedrag heeft geleid tot de t-kaart. Aan u wordt gevraagd dit formulier ter kennisneming te ondertekenen en de volgende dag weer met uw kind mee te geven naar school.

Onderwijsaanbod en methodes

We vinden het fijn als kinderen met plezier naar school gaan en zoveel mogelijk op hun eigen niveau leren en groeien. We gaan daarom precies na wat een leerling nodig heeft. We bieden de verschillende vakken zo aan, dat elke leerling aan het eind van de les kan zeggen: "Jaaah...ik heb weer iets geleerd!"

In de schoolgids vindt u de verschillende methodes waar we op school mee werken. Dit schooljaar werken wij voor het eerst met een nieuwe taalmethode, Nieuw Nederlands Junior. De methode bevat de vakken:Taal, Spelling en Begrijpend Lezen.

DaVinci & werkstuk/spreekbeurt

Met DaVinci werken wij met thema’s vanuit nieuwsgierigheid en verwondering. Dit jaar komen de volgende thema’s aan bod: 'Egyptenaren’ - Grieken & Romeinen - ‘Middeleeuwen’. Tijdens DaVinci leren we o.a. een werkstuk te schrijven en oefenen we met presenteren. Daar werken de kinderen dus regelmatig op school aan en krijgen zo direct tops en tips van mij. Later in het jaar krijgen ze ook een werkstuk/spreekbeurt.

Gymlessen

Dit schooljaar heeft groep 7 gym op dinsdagochtend. De kinderen worden om 8:25 uur bij de gymzaal verwacht. Gymschoenen zijn in verband met de veiligheid zeer wenselijk en gymkleding is hierbij verplicht.

Verkeer

Aan het einde van het schooljaar gaat uw kind deelnemen aan het praktisch fietsexamen van Veilig Verkeer Nederland. Meer informatie hierover ontvangt u te zijner tijd.

Huiswerk

Naast het reguliere schoolwerk krijgt groep 7 ook met huiswerk te maken. Het idee hierachter is dat hier een opbouw in moet zitten naar het VO. De volgende zaken zullen thuis gemaakt en geleerd worden:

· Bloon voor het inoefenen van spelling · Leerwerk voor TopoTop en voor DaVinci

· Leerwerk voor Engels

· Werkbladen voor taal, spelling of rekenen

Huiswerkmapjes

Alle kinderen hebben een huiswerkmap. De afspraak is, dat ze deze dagelijks mee naar school nemen en na schooltijd natuurlijk weer mee naar huis. Het is belangrijk dat de kinderen een agenda hebben, want het is belangrijk dat ze hun huiswerk daar inschrijven. Zo heeft u als ouder(s) ook zicht op wat er op het gebied van huiswerk verwacht wordt van uw kind.

Fruitdagen

Dinsdag en donderdag zijn op De Wieken groente en/of fruitdagen. Het verzoek is om op dagen als pauzehap groente en/of fruit mee te geven.

Algemeen

We vinden het erg belangrijk dat het contact met de ouders van de kinderen in onze groep goed verloopt. Ik vraag u dan ook bij vragen, onduidelijkheden of opmerkingen, meteen even te mailen, of mij in persoon na schooltijd te benaderen.

Met vriendelijke groeten,

Hajo Smit (hajosmit@siko.nl)