Passend onderwijs vanaf schooljaar 2014 – 2015

Zorgplicht en schoolondersteuningsprofiel
Met ingang van 1 augustus 2014 wordt, in het kader van de Wet Passend Onderwijs, de zorgplicht ingevoerd. Dat wil zeggen dat op alle scholen wordt ingespeeld op de individuele onderwijsbehoeften van kinderen.
Alle scholen hebben een eigen ondersteuningsprofiel. Aan de hand hiervan wordt duidelijk gemaakt wat de school aan basis- en extra ondersteuning kan bieden. Via het SWV kan extra ondersteuning worden geboden. De afspraken daarover zijn terug te vinden in het Ondersteuningsplan, dat het SWV voorlegt aan de Inspectie. Het SWV is verantwoordelijk voor een dekkend netwerk van (basis)onderwijsondersteuning op de aangesloten scholen, zodat alle kinderen in hun eigen woonomgeving in hun onderwijs-behoeften kunnen worden voorzien.

Leerlingenzorg
De Wet Passend Onderwijs geeft via het referentiekader aan hoe de leerlingenzorg moet zijn georganiseerd, in samenspraak met de ouders, als ervaringsdeskundigen (op weg naar educatief partnerschap). Daarbij staat het groepsplan centraal (gebaseerd op Handelings- en Opbrengstgericht Werken), met daar direct aan gekoppeld de individuele ontwikkelingsprofielen voor kinderen met extra/aanvullende onderwijsbehoeften. Op dit moment is dat al standaard voor alle leerlingen op de scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO). Op alle reguliere basisscholen is per 1 augustus 2013 jl. ook voor bovengenoemde leerlingen een ontwikkelingsprofiel ontwikkeld. Om te zorgen dat de lijntjes zo kort mogelijk zijn, wordt veel aandacht besteed aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van interne ondersteuningsnetwerken: Ondersteuningsteams (OT). Door steeds dezelfde mensen, vanzelfsprekend ook van het Samenwerkingsverband en/of het Centrum voor Jeugd en Gezin, in het overleg te betrekken, kan snel worden geschakeld, is er veel informatie beschikbaar en zijn specifieke professionals voorhanden. Een centrale rol is hierbij weggelegd voor de Intern Begeleiders, die ook op het gebied van scholing/ontwikkeling/professionalisering met betrekking tot individuele onderwijsbehoeften, hun sporen hebben verdiend.